google-site-verification=pPCsw8Q0i_rvvW24Aqj9ieGJOpcbhF08m2AcS5RWnLE

ข้อมูลประเทศลาว

ที่ตั้งและภูมิประเทศ

ประเทศลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บนใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีน ระหว่างละติจูดที่ 14 – 23 องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 100 – 108 องศาตะวันออก มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นภาคพื้นดิน 230,800 ตารางกิโลเมตร ภาคพื้นน้ำ 6,000 ตารางกิโลเมตร

ประเทศลาวมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดกับประเทศจีน
 • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับประเทศพม่า
 • ทิศตะวันออก ติดกับประเทศเวียดนาม
 • ทิศใต้ ติดกับประเทศกัมพูชา
 • ทิศตะวันตก ติดกับประเทศไทย

ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศหลากหลาย ทั้งภูเขาสูง เทือกเขา ป่าไม้ แม่น้ำลำธาร และที่ราบลุ่ม ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศลาวคือภูเบี้ย ในแขวงเชียงขวาง สูง 2,817 เมตร

ภูมิอากาศ

ประเทศลาวมีอากาศแบบมรสุมเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ

 • ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม
 • ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน

ประชากร

ประเทศลาวมีประชากรประมาณ 7.23 ล้านคน (ข้อมูลปี 2565) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวลาว มีเชื้อชาติต่างๆ อาศัยอยู่ร่วมกัน เช่น ชาวไท ชาวม้ง ชาวเขมร ชาวจีน เป็นต้น

ภาษา

ภาษาราชการของประเทศลาวคือภาษาลาว ภาษาลาวเป็นภาษาในกลุ่มภาษาไท-กะได ใกล้เคียงกับภาษาไทย ภาษาเขมร และภาษาเวียดนาม

ศาสนา

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่นับถือมากที่สุดในประเทศลาว ประมาณ 75% ของประชากรนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท นอกจากนี้ยังมีชาวคริสต์ ชาวอิสลาม และชาวฮินดูอาศัยอยู่ด้วย

การเมืองการปกครอง

ประเทศลาวปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม ประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจของประเทศลาวขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย ยางพารา และชา ภาคอุตสาหกรรมของประเทศลาวยังอยู่ในระดับเริ่มต้น

การท่องเที่ยว

ประเทศลาวมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น

 • หลวงพระบาง เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
 • เมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศลาว
 • น้ำตกตาดฟาน น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาว
 • ถ้ำผาแต้ม แหล่งภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์
 • หมู่บ้านชาวเขา สัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆ ในประเทศลาว

ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก